Privacybeleid SvH


Privacyverklaring 

22/05/2020 

Studievereniging voor Humanistiek respecteert de privacy van haar leden, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.  

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: hhtps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. 

De aan jou beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.  

Artikel 1- Wettelijke bepalingen 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Studievereniging voor Humanistiek, gevestigd te Kromme nieuwegracht 29, 3512HD Utrecht, Kvk-nummer: 63606402 

Artikel 2- De verwerking van persoonsgegevens 

 1. Jouw persoonsgegevens worden verzameld door Studievereniging voor Humanistiek. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon: als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.  
 1. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van jou: 
 • Voor- en achternaam 
 • E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s) 
 • Bankrekeningnummer(s) 
 • Geboortedatum/leeftijd 
 • Opleiding 
 • Indien van toepassing: commissie lidmaatschap 

Artikel 3 – doel van de verwerking 

We verzamelen jouw persoonsgegevens niet zomaar. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor: 

 • Onze ledenadministratie 
 • Het identificeren van leden 
 • Het leggen en onderhouden van contact met leden  
 • Het organiseren van activiteiten (hiervoor kunnen we jouw persoonsgegevens delen met bestuursleden of commissieleden) 
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting 

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens 

Jouw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens 

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op bezwaar te maken tegen gegevensoverdraagbaarheid zoals benoemd in artikel 7. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via svh@uvh.nl
 1. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met jou contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg je antwoord op je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. 
 1. Alle persoonsgegevens die we hebben, maar die niet in artikel 2 lid 2 vernoemd staan zullen worden verwijderd binnen een termijn van een maand.  

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkenen wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.  

Artikel 7 – Bewaartermijn gegevens 

 1. Persoonsgegevens zullen bewaard blijven tot maximaal twee jaar na uitschrijving bij de Studievereniging voor Humanistiek. 
 1. Er bestaan analoge gegevens en digitale gegevens.  
 1. Analoge gegevens, zoals inschrijfformulieren, worden bewaard in een archiefkast in de SvH-kamer. Deze archiefkast is afgesloten met een sleutel, welke in het bezit is van het zittende bestuur. Indien de persoonsgegevens niet meer bewaard hoeven te worden, zullen deze weggegooid worden in een vertrouwelijke prullenbak. 
 1. Digitale gegevens worden bewaard in het online boekhoudsysteem en online ledenbestand van de vereniging. Deze bestanden staan op het Office-account van de beheerder.  

Artikel 8 – Toepasselijk recht 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.  

Artikel 9 – Beeldmateriaal 

 1. Soms worden tijdens SvH-evenementen foto’s gemaakt voor op de sociale media van de vereniging. Wanneer betrokkenen hier herkenbaar opstaan, tellen deze foto’s als persoonsgegevens. 
 1. Voorafgaand aan evenementen wordt door de betreffende commissie een aankondiging hiervoor verstuurd aan studenten. In deze aankondiging zal aangegeven worden dat er foto’s gemaakt worden door de commissie.  
 1. Wanneer je niet wil dat foto’s waar jij herkenbaar opstaat, gepubliceerd worden op de sociale media van de SvH, kun je contact opnemen met de commissie in kwestie.  
 1. Deze mogelijkheid wordt tevens door de commissie aangegeven in de aankondiging van het evenement.  

Artikel 10 – Contact 

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kun je je richten tot: Studievereniging voor Humanistiek, svh@uvh.nl 

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 29 mei 2020.